Κατασκευή ιστοσελίδας και καθορισμός στόχων

Κατασκευή ιστοσελίδας και καθορισμός στόχων

Κατασκευή ιστοσελίδας και στόχοι

Ο καθορισμός των στόχων της παρουσίασης στο διαδίκτυο είναι βασική προϋπόθεση για το σχεδιασμό της στρατηγικής δράσης πριν την απόφαση για κατασκευή ιστοσελίδας. Οι στόχοι διακρίνονται ανάλογα με την χρονική διάρκεια επίτευξης τους σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Ο στρατηγικός στόχος μπορεί να μετατραπεί σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα παρέχουν κατεύθυνση για πιο συγκεκριμένους και λεπτομερειακούς βραχυπρόθεσμους στόχους.

Οι βασικές κατηγορίες στόχων στα πλαίσια ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικού μάρκετινγκ είναι:

Ποιοτικοί: αύξηση γνώσης μάρκας, τοποθέτηση μάρκας και εικόνα, διάχυση πληροφορίας, ανάπτυξη σχέσεων και εμπιστοσύνης πελατών, αύξηση και επανάληψη επισκέψεων στην ιστοσελίδα

Ποσοτικοί – οικονομικοί: πωλήσεις μέσα από το διαδίκτυο, εγγραφές συνδρομητών, πώληση διαφημιστικού χώρου.

Ενδοεπιχειρησιακής αποτελεσματικότητας: μείωση κόστους διανομής, δυνατότητα μείωσης τιμών, συχνότερη προσέγγιση πελατών κ.α. Η διατύπωση των στόχων θα πρέπει να τηρεί τις παρακάτω βασικές αρχές:

  • ποσοτικοποίηση
  • καθορισμός προτύπων μέτρησης
  • εφικτότητα – ρεαλιστικότητα
  • καθορισμός αποτελεσμάτων
  • καθορισμός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου επίτευξης

Βασικές ερωτήσεις που τίθενται για την διατύπωση των στόχων από τους υπεύθυνους του μάρκετινγκ είναι:

  1. Ποιος είναι ο σκοπός και η αποστολή της ιστοσελίδας σας;
  2. Ποιοι οι στόχοι της (βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι;)
  3. Γιατί οι πελάτες θα προτιμήσουν το δικό σας site και προϊόν από τους ανταγωνιστές;

Οι στόχοι της ηλεκτρονικής επιχείρησης θα πρέπει να είναι διατυπωμένοι με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγησή τους. Τυχόν αποκλίσεις από τους επιδιωκόμενους στόχους θα εντοπιστούν έγκαιρα και θα ληφθούν αποφάσεις για διορθωτικές κινήσεις.

Ο σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας μέσα στο διαδίκτυο  θα πρέπει να έχει στρατηγικό και μακροχρόνιο χαρακτήρα και όχι να αποτελεί μια πρόχειρη δοκιμή ενός νέου εργαλείου μάρκετινγκ των προϊόντων μας.

Δείτε ακόμη: Σχεδιασμός της στρατηγικής προώθησης και προβολής της ιστοσελίδας σας

Μοιραστείτε το άρθρο